Regulamin oraz polityka prywatności


§ 1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – regulamin korzystania ze strony internetowej: www.fundacjakatarzynystachowicz.pl
 2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: www.fundacjakatarzynystachowicz.pl
 3. Administrator Serwisu – FUNDACJA KATARZYNY STACHOWICZ POKONAJ RAKA z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 2B, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Użytkownik – każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 5. Usługi – usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest:
 6. Pliki cookies – dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze strony internetowej.

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie Użytkowników odwiedzających Serwis o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z Serwisu, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów.
 2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie” oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem Pana/i danych osobowych jest FUNDACJA KATARZYNY STACHOWICZ POKONAJ RAKA z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 2B; KRS: 0000972096, NIP: 6443567192 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email admin@fundacjakatarzynystachowicz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

§ 3. ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH

 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie.
 3. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. wysyłka newslettera).
 4. Administrator dla realizacji usług w Serwisie zbiera następujące dane:
  • Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe.
  • Dane Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

  § 4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

  1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do:
   • W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych osobowych.
   • Podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Administratora automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.

   §5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

   1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   2. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług Administratora. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:
   3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
    a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   4. Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.
   5. W Serwisie pojawiają się linki do innych strony internetowych (np. Przelewy24, Facebook). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

   § 6. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

   1. Przekazywanie darowizn na rzecz działań statutowych Fundacji, programów oraz na rzecz Podopiecznych jest możliwe online za pośrednictwem systemu płatności: Przelewy24
   2. Podczas dokonywania darowizny przelewem tradycyjnym należy wskazać cel, na który darowizna zostanie przekazana:
   3. W przypadku darowizny bez wskazania konkretnego celu lub Podopiecznego, pieniądze przekazywane są na rzecz działań statutowych.
   4. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin

   § 7. PLIKI COOKIES

   1. Informujemy, że korzystając z Serwisu wyraża Pan/i zgodę na wykorzystanie plików cookies. Istnieje możliwość korzystania z Serwisu bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.
   2. Jeśli nie wyraża Pan/i zgody na korzystanie z plików cookies można w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
   3. Pliki cookies, to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na Pana/i wygodę i bezpieczeństwo przeglądania stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji
    i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
   4. Pliki cookies wykorzystujemy do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić jej lepsze dopasowanie do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Korzystając
    z plików cookies nie przechowujemy Pana/i danych osobowych, ani innych poufnych informacji.
   5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    § 8. PRAWA AUTORSKIE

    1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa,
    2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora Serwisu lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
    3. Żaden element Serwisu nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Administratora Serwisu. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora Serwisu.
    4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
    5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

    §9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

    1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
    2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.
    3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone na Serwisie.
    4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
    5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacja, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji.
    6. Na Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

    § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.
    2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
    3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
    4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.