Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

„FUNDACJA KATARZYNY STACHOWICZ POKONAJ RAKA”

uchwalony w dniu 7 MAJA 2021 r.

( AKT JEDNOLITY WRAZ ZE SPROSTOWANIEM Z 17.06.2021r. i zmianami)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. „Fundacja Katarzyny Stachowicz Pokonaj Raka”, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Katarzynę Stachowicz, zwaną dalej „Fundatorem”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Adriana Podsiadło w Kancelarii notarialnej notariuszy  Adriana Podsiadło i Piotra Kańskiego prowadzonej w formie spółki cywilnej Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 12, w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

4. Ministrem właściwym ze względu na  cele Fundacji, w rozumieniu ustawy o fundacjach, jest Minister Zdrowia.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Sosnowiec.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli.

4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

1. Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Prowadzenia działalności informacyjnej, w tym strony internetowej z informacjami dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

b. Ochrony i promocji zdrowia w zakresie onkologii oraz niepełnosprawności;

c. Reprezentowania interesów pacjentów chorych onkologicznie oraz niepełnosprawnych;

d. Różnorodnych działań na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób nowotworowych oraz niepełnosprawności;

e. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii oraz niepełnosprawności;

f. Organizowania i prowadzenia akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych i profilaktycznych;

g. Organizowania i prowadzenia wypoczynku dla dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą nowotworową oraz niepełnosprawnych, w tym wyjazdów integracyjnych oraz rehabilitacyjnych;

h. Prowadzenia działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i ich rodzin jak również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, także po śmierci chorego;

i. Organizowania grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin;

j. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy;

k. Angażowania do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;

l. Wspierania i organizowania wolontariatu.

3. Fundacja realizuje swoje cele stosownie do posiadanych środków i bieżących możliwości.

4. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.

5. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

§ 4

1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.

2. Rada może określić zasady nadawania honorowych tytułów osobom i podmiotom dokonującym na rzecz Fundacji darowizn i dotacji oraz warunki współpracy Fundacji z tymi osobami i podmiotami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i inne

aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działalności, z czego 1.000 zł jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w § 6.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

a. darowizn, spadków, zapisów;

b. dotacji i subwencji oraz grantów;

c. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i prywatnych;

d. dochodów z majątku Fundacji;

e. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

f. odsetek i depozytów bankowych;

g. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

h. działalności gospodarczej, o której mowa w § 6.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

6. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania też wykorzystanie środków na określony przez darczyńcę cel stało się niemożliwe wskutek okoliczności poza kontrolą Fundacji Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

8. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 6

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji.

2. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd.

3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego Fundacji.

4. Przedmiotem działalności Fundacji jest:

– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30;

– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z;

– pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z;

– pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59;

– działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z;

– działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z;

– artystyczna i literacka działalność twórcza PKD 90.03.Z;

– działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi PKD 92.00.Z;

– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 93.29.B;

– sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z;

– sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.63.Z;

– sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.65.Z;

– sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z;

– sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z;

– pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z;

– wydawanie książek PKD 58.11.Z;

– wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z;

– pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z;

– działalność związana z projekcją filmów PKD 59.14.Z;

– działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z.

Organy Fundacji

§ 7

1. Organami Fundacji są:

a. Fundator,

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;

c. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”;

Fundator

§ 8

Do kompetencji Fundatora należy:

– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

-powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji,

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,

-rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.

2. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów fundacji lub samodzielnie.

§ 9

Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 10

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę na dwuletnią kadencję.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Rada może wyznaczyć Prezesa Zarządu.

3. Funkcję Prezesa lub członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji.

6. Członek Zarządu może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę w następujących przypadkach:

a. przejściowej niemożności wykonywania czynności członka Zarządu, spowodowanej np. chorobą,

b. prowadzenia przez członka Zarządu działalności sprzecznej z interesem Fundacji,

c. skierowania przeciwko członkowi Zarządu aktu oskarżenia w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa,

d. na wniosek członka Zarządu.

7. Członka Zarządu zawieszonego w czynnościach powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej o jego zawieszeniu z podaniem przyczyn zawieszenia.

8. Rada zawieszając w czynnościach członka Zarządu podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności Fundacji.

9. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu oraz uchylenie zawieszenia w czynnościach członka Zarządu wymaga zwykłej większości głosów członków Rady.

10. Prezesem lub członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

11. W umowie między Fundacją a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada.

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. kierowanie działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych Fundacji,

c. uchwalanie rocznych planów finansowych,

d. uchwalanie regulaminów,

e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

h. składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu,

i. składanie wniosków do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,

j. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

k. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania.

§ 12

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile został powołany.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informacje o ich terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym na co najmniej 10 dni przed planowanym spotkaniem.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniami lub w formie głosowania pisemnego, w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu określający szczegółowo tryb prac.

Sposób reprezentacji

§ 13

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, przez które rozumie się wystawienie weksla w imieniu Fundacji oraz nabycie lub zbycie majątku trwałego o wartości brutto przekraczającej równowartość kwoty 5.000 złotych, Zarząd działa na podstawie jednomyślnych uchwał wszystkich członków Zarządu.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada stanowi organ stanowiący, nadzorczy i opiniodawczy Fundacji.

2. Rada składa się z od 1 do 5 członków powoływanych na trzyletnią kadencję.

3. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.

4. Członkowie Rady:

a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, członek Rady może być odwołany przez Radę w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady lub całego Zarządu złożony na piśmie.

3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Prezesa Zarządu, dwóch członków Zarządu, bądź na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie może odbywać się pisemnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowy tryb prac Rady określa regulamin, uchwalany przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.

5. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

a. Nadzór nad działalnością Fundacji.

b. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

c. Zatwierdzanie programów działalności Fundacji.

d. Zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji.

e. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

f. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

g. Ustalanie regulaminu działania Rady

Zmiana Statutu

§ 17

1. Zmiana Statutu następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.

2. W przypadku gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji jego postanowienie o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

3. W przypadku śmierci Fundatora zmian statutu, w tym także w zakresie zmiany celów Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 18

1. Fundacja może, dla efektywnego realizowania swoich celów, połączyć się z inną fundacją.

2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada jednomyślnie.

Likwidacja Fundacji

§ 19

1. Rada, dokonuje likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele społeczne innym, wskazanym przez Radę organizacjom społecznym, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Rada Programowa

§ 20

1. Dla merytorycznego wspierania działalności statutowej Fundacji, Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji powoływanym przez Radę Fundacji.
3. Rada Programowa składa się, z co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne lub prawne.
4. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.
5. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

1) opiniowanie dla Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji najważniejszych programów działalności Fundacji,
2) występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi Fundacji lub Radzie Fundacji,
3) działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez propagowanie celów i osiągnięć Fundacji.

6. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
7. Uchwały Rady Programowej mają charakter doradczy i opiniotwórczy.
8. Uchwały Rady Programowej nie mają charakteru wiążącego dla Zarządu Fundacji chyba, że ich postanowienia zostaną zatwierdzone w formie uchwały Rady Fundacji.